Overige diensten

Rechtsvorm onderneming

Veel ondernemers worstelen met vragen over de rechtsvorm van de onderneming. Voor startende ondernemers is de eenmanszaak of een vennootschap onder firma (v.o.f.) op grond van fiscale faciliteiten, zoals de ondernemersaftrek, veelal gunstig. Deze rechtsvormen bieden echter weinig bescherming tegen aansprakelijkheid. Wij helpen u met het maken van de juiste keuze en begeleiden u bij een mogelijke overgang naar een nieuwe rechtsvorm.

Prognoses

Ten behoeve van investeringsbeslissingen en/of financieringsvraagstukken is het opstellen van een prognose een waardevol instrument. Op grond van onze bedrijfseconomische kennis en praktijkervaring met het opstellen van financiële rekenmodellen kunnen wij u uitstekend assisteren bij het vervaardigen van prognoses en scenario´s.

Administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB)

De branche, de activiteiten en de omvang van uw onderneming zijn van invloed op de wijze waarop uw administratie ingericht moet zijn. Het management van een handelsbedrijf zal onder meer inzicht in brutomarges per productsoort, order of afnemer willen hebben. De opzet van uw administratie moet op deze specifieke informatiebehoefte zijn afgestemd.
Op grond van onze opleiding en praktijkervaring zijn wij kundig in het adviseren over AO/IB aspecten voor de volgende type ondernemingen:

Handel : groothandel en detailhandel
Productie: stukproductie en massaproductie
Dienstverlening: garagebedrijf, medisch specialist, hovenier, advocatuur, informatie technologie, vastgoedbelegging, vermogensbeheer en logistiek
Non profit: goede doelen stichting, woningbouwvereniging

Management informatie systeem

Een management informatie systeem maakt gebruik van relevante financiële en niet-financiële informatie. Wij denken graag met u mee over de prestatie-indicatoren die passend zijn voor uw onderneming.

Tussentijdse cijfers

Met behulp van tussentijdse financiële overzichten verkrijgt het management inzicht in actuele ontwikkelingen binnen de onderneming. Desgewenst stellen wij samen met u een plan van aanpak op om ervoor te zorgen dat uw boekhouding wordt gevoed met de juiste gegevens. Te denken valt aan maandelijkse in plaats van jaarlijkse verwerking van afschrijvingen en personeelskosten. Vervolgens zijn wij in staat om met de juiste set van financiële gegevens van uw onderneming periodieke financiële overzichten te produceren. Dit doen wij met behulp van onze geavanceerde rapportagesoftware. Maand- of kwartaalcijfers in getallen en grafieken en in vergelijking tot voorgaande periode(n) en begroting worden door ons op professionele wijze gepresenteerd.

Consolidatie

Bij organisaties waarin meerdere vennootschappen met elkaar zijn verbonden in een groep wilt u naast de financiële cijfers per vennootschap ook inzicht hebben in de financiële prestaties van de groep als geheel. Het optellen van de BV-cijfers en het elimineren van onderlinge transacties en rekening-courantverhoudingen is het consolidatieproces. De noodzaak tot consolidatie kan ook voortkomen uit een voorwaarde van uw bankier of vanwege het bestaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Wij hebben ruime praktijkervaring en goede software waarmee op gestructureerde wijze het consolidatieproces kan worden ingericht en uitgevoerd. Rapportage van de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening kan jaarlijks en of periodiek plaatsvinden.